150472-rmlv

03-6381919 לפני נסיעה לחו"ל יש להפעיל ביטוח נסיעות באתר האינטרנט של ישראכרט או במוקד הטלפוני

טלפונים ליוצאים לחו"ל

רשימת מספרי טלפון

*5990

שירות לקוחות

תהיו בטוחים שאתם זוכרים את הקוד הסודי. נוסעים לחו"ל? שכחתם? באפשרותכם להיכנס לאתר או לאפליקציה, ולשחזר את הקוד הסודי באופן מיידי. בנוסף, לשירותכם באתר ובאפליקציה, פריסת ההוצאות לתשלומים, מחשבון המרת מט"ח, הפעלת ביטוח נסיעות ועוד. שעות) 24( דיווח על אבדן/גניבה, תקלה בשימוש בכרטיס 972-3-6364666

03-6364400

שעות) 24( אובדן/גניבת כרטיס בארץ

בקשות לאשראי *8259 שירות עצמי ללא צורך בהמתנה לנציג שירות: פריסת תשלומים (מסלולי הקרדיט)

150-472 דפוס בארי 09.23 ביאורים/ רמי לוי

03-6364511 03-6364510 03-6364432 03-6364513 03-6364512

הזמנת הודעת חיוב

הפעלת הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל, רכישת תוספת ימי ביטוח וכיסויים נוספים במוקד הטלפוני או באתר האינטרנט 08:30-18:00 של ישראכרט בימים א'-ה' בשעות

הפעלת כרטיס שחזור קוד סודי שינוי מועד חיוב

03-6381919 03-6364686

באורים להערות המופיעות בדף ריכוז החיובים:

לקוח/ה יקר/ה, לידיעתך: מידע על תעריפי העמלות מופיע בתעריפון ישראכרט. ניתן לעיין במידע על תעריפי העמלות ושערי ההמרה במשרדי החברה או באתר האינטרנט רישום הפעולות המבוצעות | . אם אין ברצונך לקבל את הצרופות הנשלחות אליך בצמוד להודעת החיוב, אנא פנה אלינו בכתב www.isracard.co.il שכתובתו הסבר מפורט בנוגע להסדרי האשראי, מופיעים | .)990191502 ,990191403 בכרטיסך נשמר במאגרי המידע של ישראכרט בהתאם לדין (מס’ מאגרי מידע | . ט.ל.ח | . יום לא תתקבלנה הערות לדף ריכוזים זה, ייחשב הדבר כהודאה בנכונותו 30 אם במשך | . www.isracard.co.il באתר האינטרנט שכתובתו: זהות הגורם המפקח על פעילותה של ישראכרט: בנק ישראל הפיקוח על הבנקים. - מובהר שבמידה ולא הועבר שער ע"י הארגון הבינלאומי, המידע אשר יופיע הוא המידע כפי שחושב ע"י קבוצת ישראכרט, שער המרה של הארגון הבינלאומי וזאת על-פי חלוקת הסכום הדולרי שבו חויב לקוח החברה בפועל על-ידי הארגון הבינלאומי בסכום העסקה במטבע המקור כפי שנמסר מהארגון הבינלאומי. .MasterCard - המחשבון נועד לסייע ללקוח לקבל אינדיקציה לשער ההמרה, להלן לינק לאתר הבינלאומי של חברת מחשבון לשער המרה מאסטרקארד https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html Visaeurope המחשבון נועד לסייע ללקוח לקבל אינדיקציה לשער ההמרה, להלן לינק לאתר הבינלאומי של חברת מחשבון לשער המרה ויזה - .https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates לבדיקת נתונים היסטוריים של השערים היציגים, שערי חליפין של מטבעות חוץ במונחי שקלים להלן קישור לאתר בנק ישראל - https://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx באורים לעסקאות: מסגרת לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו”ל, ובכלל זה: רכישת מוצרים ו/או שירותים, עסקאות, עסקאות בתשלומים, אישורים בתוקף מסגרת לכרטיס: של עסקאות (גם אם העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא), משיכות מזומנים, עמלות, הסדר “קרדיט”, הסדר “קרדיט בתשלומים”, “אשראי מהיר” וכל הסדר אשראי אחר בכרטיס ו/או כל סכום אחר בקשר לכרטיס ולמעט: ריביות ומשיכות מזומנים בארץ בכרטיס בנקאי (כרטיס שאינו מחויב באמצעות הרשאה לחיוב חשבון). אין בהגדרת מסגרת הכרטיס כדי להתיר שימושים שלא אושרו בכרטיס. סכום ותוקף מסגרת הכרטיס מפורטים בדף ריכוז החיובים. לפני תום תוקף המסגרת נודיעך אם הוחלט לחדש את מסגרת הכרטיס ועל סכומה, או נודיעך על אי חידוש מסגרת הכרטיס. עסקה זו אינה נלקחת לצורך עמידה ביעדי תשלום דמי כרטיס. # (סימן סולמית): בעסקה זו לא בוצעה קריאה של נתוני הכרטיס במסוף המצוי בבית העסק או בכל אמצעי אחר המשמש את בית העסק לקריאת הכרטיסים. "לא הוצג"/"ל": חודשים יפוג תוקפה. 24 עסקה בהרשאה לחיוב כרטיס (הוראת קבע). עסקה כאמור שלא בוצע בגינה חיוב במשך : " ק " / " ה. קבע " עסקה שבוצעה בכרטיס הכולל שבב אלחוטי, באמצעות קריאה אלחוטית במכשיר נקודת מכירה ייעודי המצוי בבית העסק בארץ או בחו”ל. : "ש. אלחוט"/" " עסקה שבוצעה באמצעות ארנק דיגיטלי במכשיר המובייל בנקודת המכירה בבית העסק בארץ או בחו”ל. "תש. נייד"/"א": באורים לעסקאות מט”ח: ראה הסבר לעניין שיטת ההמרה והחיוב של עסקאות במטבע חוץ ושל משיכת מטבע חוץ בחוץ לארץ בתעריפון המנפיקה. ביאורים לריביות: אם קיים זיכוי ריבית, המס ישולם ע”י החברה המנפיקה בהתאם לאישור נציבות מס הכנסה והלקוח אינו רשאי לדרוש כל החזר בגינו. ריבית (שם בית העסק): הינה הריבית שקובע בנק ישראל במסגרת ההחלטות המוניטריות התקופתיות, המשמשת את הבנק לצורך מתן הלוואות לתאגידים ריבית בנק ישראל: הבנקאיים או לצורך קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים, כשיעורה מזמן לזמן, המתפרסמת באתר האינטרנט של בנק ישראל. כל סכום שלא ישולם במועד יישא ריבית פיגורים, בשיעור המפורט במסגרת הכרטיס ותנאי האשראי, החל מאותו המועד ועד למועד ריבית פיגורים: התשלום בפועל. ריבית הפיגורים תשתנה בכל עת שיחול שינוי בריבית בנק ישראל. ריבית הפיגורים תחושב לפי מספר הימים המדויק של הפיגור ותצורף לקרן החוב אחת לרבעון. ביאורים לשערי המרה:

* 6272 isracard.co.il

12 Bar Kochva St. P.O.B 2025 Bnei-Brak 5112001, Israel

5112001 , בני ברק 2025 בני ברק, ת.ד 12 בית ישראכרט, בר כוכבא

Made with FlippingBook Ebook Creator