עלון מגיע לך יותר - מרץ 2023

ברטים, סרטים, כובעים, בנדים, קשתות לפאות, מטפחות וסינרים

הנחה 20% על כובע שני מהמגוון הנחה 3.5% ובנוסף, במעמד החיוב ובכל רכישה

ד.שיא קופי 01909-85-11 : מק”ט 30011500307 : קוד צרופה 7401

(קומת קרקע) ,13 ירושלים, דובר שלום | 03-5701486 ,-1 , קומה 28 לפרטים והזמנות: בני ברק, נחמיה *המבצע למשלמים בכרטיס ישראכרט המשויך לתכנית "מגיע לך יותר!!" *ללא כפל מבצעים והנחות *המבצע ). * ישראכרט אינה אחראית לטיב המוצרים ו/או השירותים הכלולים 30.04.23( בתוקף עד ט' באייר התשפ"ג בפרסום וככלל זה לאספקתם *התמונות להמחשה בלבד *טל"ח.

מגיע לך יותר!! תכנית הטבות ייחודית לציבור החרדי. 1-800-22-88-44 : גם קרובי משפחה וחברים מצטרפים בטלפון

לתשומתלבכם!כלהמפורטבעלוןנכוןלמועדהוצאתהעלוןבלבד.ההנחותיכולותלהתבטלללאהודעהמוקדמת.כמוכן,אחוז https://www1.isracard.co.il/yoter: ההנחהיכוללהשתנותללאהודעהמוקדמת.עדכוןשוטףשלבתיעסקוגובההנחהב הפירוט בעלון מוגש כשירות צרכני לחברי תכנית “מגיע לך יותר!!” ואין לראות בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישת מוצרים. תוכן הפרסומים הוא באחריות בתי העסק בלבד. ישראכרט בע”מ ו/או לינק ניהול מועדוני לקוחות בע”מ אינם צד לעסקה, ואינם אחראים לפרסום ו/או לעסקה ו/או לשירות ו/או למוצר ובכלל זה למחיריהם, טיבם, איכותם, מועדי אספקתם וכיו”ב. בשיתוף לינק. ניהול מועדוני לקוחות בע”מ מקבוצת ש.ח.ר, מפעילת תכנית מגיע לך יותר!!

03-6364333 : , טלפון 5112001 בני ברק 2025 . , (בית ישראכרט) , ת.ד 12 בר כוכבא 12 Bar Kochva st. P.O.B 2025 Bnei-Brak 5112001, Israel, Tel: 972-3-6364333

Made with FlippingBook Learn more on our blog