עלון יותר חיילים- ספטמבר 2023

תורידו את אפליקציית יותר ותקבלו אפילו יותר! הנחות, הטבות יותר חיילים, רוצים ומבצעים במיוחד עבורכם?

תורידו עכשיו ותתחילו להרוויח!

30011500911 : מספר צרופה

מועדון ׳יות ר׳ - מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, נותן לכם יות ר הנחות, יותר הטבות, יות ר מבצעים מיוחדים, ביותר חנויות ובתי עסק בכל פינה בארץ. פשוט שלפו את כרטיס 'א פטרכרט יות ר' / 'ישר אכרט חייל יות ר' ותתחילו להרווי ח! תוכן הפרסומים הוא באחריות בתי העסק בלבד. ישר אכרט אינה צד לעס קה, ואינה אחראית לפרסום ו/או לעסקה ו/או לשירות ו/או למוצר ובכלל זה למחיריהם, טיבם, איכות ם, מועדי אספקתם וכיו”ב. אין לראות בפרסומים ובכל המפורט בחוברת משום המלצה להתקשרות או לרכישת מוצרים ושי רותים. רכישת המוצרים נעשית מרצונו החופשי של העמית ובאחריותו הבלעדית. בכל ) מקרה, חברת א.ש.ל.ח 2000( מיסוד האגודה למען החייל, מועדון ׳יות ר׳ וחברת ישר אכרט אינם ולא יהיו צד להתקשרות בין בתי העסק לבין העמית ולא יש או בכל אחריות שהיא להתחייבות בתי העסק כלפי העמית ו/או כל צד שלישי שהוא ולהיפך - על פי כל הסכם או על פי כן דין. ההטבות מותנות בתשלום באמצעות כרטיס אשראי יותר / ישר אכרט חייל יות ר בלבד ובתנאי שהוא בתוקף. התמונות לצורך המחשה בלבד. אין כפל מבצעים והנ חות, רשימת בתי העסק וההטבות עשויה להשתנות מעת לעת. המידע בחוברת זו נכון לחודש מרץ .2023 בתי העסק נושאים באחריות למידע / המוצרים / השירותים המפורסמי ם בחוברת זו .א.ש.ל.ח, מועדון ׳יות ר׳ וחברת ישר אכרט אינם אחראים לכל מיצג ו/או מידע אשר מפורסם מטעם בתי העסק. לרבות מידע שיש בו כדי להפר ז כויות יוצרים של צד שלישי, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל קניין רוחני אחר או מידע שהעברתו או חשיפתו או גילויו מהווה עוולה על פי חוק עוולות מסחריות התשנ״ט - 1999 וכן לכל מידע שיש בו כדי הפרה של החוק, תקנה, או דין אחר. ט.ל.ח

yoteridf

yoter.co.il

מוע דון 'יותר'

אפליקצית יותר

* 2202

Made with FlippingBook Online newsletter creator